Αιτήσεις για παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος για την στήριξη κατοίκων με χαμηλά εισοδήματα οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Καισαριανής ενημερώνει τους κατοίκους της πόλης   που είναι αποσυνδεδεμένοι από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής  λόγω οφειλών έως 14-02-2018, ότι έχουν την δυνατότητα , με την παροχή  εφάπαξ ειδικού βοηθήματος, επανασύνδεσης , σύμφωνα με τα οριζόμενα από το ΦΕΚ 474/14-02-2018.

Ο δικαιούχος  καταναλωτής του ειδικού βοηθήματος για να υποβάλει αίτηση στην Επιτροπή πρέπει να πληροί τα παρακάτω κριτήρια:

Α. Η αποσύνδεση να έχει γίνει στην παροχή ρεύματος της κυρίας κατοικίας του.

Β. Οι προς εξέταση δικαιούχοι πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια που ορίζει η ανωτέρω Κ.Υ.Α:

. Για μονοπρόσωπο νοικοκυριό 9.000 ευρώ

. Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεική οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος 13.500 ευρώ

. Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεική οικογένεια με δυο ανήλικα μέλη  15750 ευρώ

. Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο  ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη  η  μονογονεική οικογένεια με τρία  ανήλικα μέλη  18.000 ευρώ

.  Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα  ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεική οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη 24.750 ευρώ

.  Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεική οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη 27.000 ευρώ

 

Οι καταναλωτές που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής υποβάλουν στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Βρυούλων 125& Φιλαδελφείας από  Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018 και ώρα 9.00 π.μ έως 2.00 μ.μ , προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά:

. Αίτηση (η οποία ενέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986)

. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

. Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων Ε1. του τελευταίου φορολογικού έτους, όλων των μελών του νοικοκυριού

. Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού

. Δήλωση στοιχείων ακινήτου (Ε9) όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της

. ΕΝΦΙΑ τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού

. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

. Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και ατόμο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω

Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ οικον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στη σύνθεση του νοικοκυριού.

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε εισοδηματικό ή περιουσιακό στοιχείο ή η σύνθεση του νοικοκυριού έχει μεταβληθεί κατά το φορολογικό έτος 2017, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού τεκμηριώνει τη μεταβολή (καταστάσεις μισθοδοσίας τελευταίου έτους όλων των μελών του νοικοκυριού, συμβόλαια πώλησης ή αγοράς, δωρεάς, παραχώρησης ή κατασχετήριο, πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης κ.α).

 

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από την τριμελή Επιτροπή, η οποία αποτελείται από εκπρόσωπο του Δήμου Καισαριανής, της ΔΕΗ ΑΕ και της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.