Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Σ.Ο.Χ 2-2017 του Δήμου Καισαριανής για την πρόσληψη προσωπικού με διάρκεια σύμβασης ενός (1) έτους και δυνατότητα ανανέωσης στις συγχρηματοδοτούμενες δομές παροχής βασικών αγαθών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΟΧ 2 -2017 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

101 ΠΕ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ

102 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

103 ΠΕ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ

104 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

105 ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

106 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

107 ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

108 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΠΕ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ