Ανακοίνωση για τη δυνατότητα υπαγωγής σε ρύθμιση των οφειλετών προς το Δήμο και τα ΝΠΔΔ του

Ο Δήμος Καισαριανής στα πλαίσια των διατάξεων των άρθρων 52, 53 και 54 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ  Β΄ 107/31-7-2017), ανακοινώνει ότι οι οφειλέτες προς το Δήμο και τα ΝΠΔΔ αυτού, που έχουν βεβαιωμένες οφειλές κατά την έναρξη ισχύος του νόμου ή οφειλές που θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες μετά από την έναρξη του, δύναται να προχωρήσουν σε ρύθμιση αυτών μέχρι 100 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό από προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα, ως εξής:

  1. Αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).
  2. Αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό  (80%).
  3. Αν εξοφληθούν σε είκοσι πέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά  ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%).
  4. Αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%).
  5. Αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50% ).

Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και οφειλές που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης:

α. τελούν σε αναστολή διοικητική ή εκ του νόμου ή

β. έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, με απώλεια των ευεργετημάτων της προηγούμενης ρύθμισης και χωρίς η υπαγωγή τους  να συνεπάγεται επιστροφή καταβληθέντων ποσών,

γ. δεν έχουν βεβαιωθεί, λόγω του ότι εκκρεμεί για αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε οποιοδήποτε  βαθμό εφόσον στην τελευταία περίπτωση ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα. Αν με το ένδικο βοήθημα είχε υποβληθεί και αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς η ανωτέρω παραίτηση καταλαμβάνει και το αίτημα αυτό. Βεβαίωση της γραμματείας του δικαστηρίου, όπου εκκρεμούσε η υπόθεση, ότι έχει υποβληθεί παραίτηση, επισυνάπτεται  στην αίτηση  υπαγωγής στη ρύθμιση.

Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες, πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων. Κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20€) ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται για υποβολή αιτήσεων στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου Καισαριανής από την Τετάρτη 9 Αυγούστου 2017. Τελευταία προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση, ορίζεται η 30 Νοέμβρη 2017 (τέσσερις μήνες από την έναρξη ισχύος του Νόμου).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Εσόδων και στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου.

Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

ΓΚΑΙΔΑΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ,  τηλ. 213 2010754 και

ΤΣΑΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ τηλ. 213 2010787

ΚΕΛΛΥ  ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ  (Ταμείο) τηλ. 213 2010789