Αρχική / Διαφάνεια / Ανοικτές Δημόσιες Διαδικασίες / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ (ΑΡΘΡ.6 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ Α΄ 145/30-9-2019)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ (ΑΡΘΡ.6 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ Α΄ 145/30-9-2019)

.
Σας γνωστοποιούμε ότι με το άρθρο έκτο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στο υπ΄αριθ Α΄145 ΦΕΚ της 30ης Σεπτεμβρίου 2019 αντικαθίστανται οι προβλέψεις των άρθρων 110 παρ 1 εδ α και 111 του Ν. 4611/2019 και αναπροσδιορίζονται οι προθεσμίες αφενός της βεβαίωσης οφειλών που μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση αφετέρου της δυνατότητας του οφειλέτη να υποβάλλει τη σχετική αίτηση υπαγωγής σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών.
Στο μέρος Γ΄ του ανωτέρου νόμου περιλαμβάνονται διατάξεις που αφορούν στη ρύθμιση οφειλών προς τους Δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών, και συγκεκριμένα:
α) Στη ρύθμιση υπάγονται όλες οι έως σήμερα βεβαιωμένες οφειλές καθώς και αυτές που θα βεβαιωθούν έως και 29/11/2019
β) Οι οφειλές μπορεί να εξοφληθούν έως και σε 100 μηνιαίες και ισόποσες δόσεις, οι οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερες των είκοσι (20) ευρώ.

γ) Με την υπαγωγή στη ρύθμιση, οι οφειλέτες απαλλάσσονται ποσοστιαία από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους.
δ) Η προθεσμία υποβολής αίτησης για την υπαγωγή στη ρύθμιση είναι έως 31/12/2019
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες από 09:00-12.30
(Τηλέφωνα επικοινωνίας:2132010752 Κα Ατραϊδου Αναστ και 2132010754
( Κος Γκαιδατζής Σωτήρης).

Δ/νση Οικονομικού
Δήμου Καισαριανής