ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΚΗΣΚ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν.44122017