ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ (18) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

         

ΘΕΜΑ: Πρόσληψη δέκα οκτώ (18) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Καισαριανής

 

 

                                Ο Δήμαρχος Καισαριανής

 

Έχοντας υπόψη

 

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007
  3. Τις διατάξεις των άρθρων 24 της Π.Ν.Π 14.3.2020 ΦΕΚ 64Α και 37 της Π.Ν.Π/20.3.2020 ΦΕΚ 68Α
  4. Τις υπηρεσιακές ανάγκες
  5. Την υπ’αριθμ 59/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
  6. Τις υπηρεσιακές ανάγκες

 

 

 

Ανακοινώνει

 

Την πρόσληψη δέκα οκτώ (18) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών , για την κάλυψη έκτακτων αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Καισαριανής στις κάτωθι ειδικότητες

 

17  εργαζόμενοι-ες καθαρισμού σχολικών μονάδων ΥΕ

1 εργάτης-τρια καθαριότητας ΥΕ

 

       

 

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 11-6-2020 έως 16-6-2020

 

Οι αιτήσεις   θα  απευθύνονται στο Τμήμα Διοίκησης – Προσωπικού του Δήμου Καισαριανής (Δημαρχείο – Βρυούλων 125 & Κλαζομενών  Τ.Κ  16121 Καισαριανή) και θα κατατίθενται  αποκλειστικά στην υποδοχή του Δημαρχείου Καισαριανής στο ισόγειο επί της οδού Κλαζομενών) ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, η με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση  protokolo@kessariani.gr ή prosopiko@kessariani.gr

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά (θα ζητηθούν μετά την πρόσληψη) :

 

Απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Α) Δημοτικού μέχρι το 1980

Β) Γ Γυμνασίου μετά το 1980

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ -ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 10.6.2020