ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σ.Ο.Χ 2 /2021 Πρόσληψης προσωπικού δέκα πέντε (15) ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Καισαριανής για το σχολικό έτος 2021-2022.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σ.Ο.Χ  2 /2021

 

Πρόσληψης προσωπικού δέκα πέντε (15) ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Καισαριανής για το σχολικό έτος 2021-2022.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Ανακοινώνει

 

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα πέντε (15) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων  στο Δήμο Καισαριανής, και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α):

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Αριθμός

ατόμων

Χρόνος απασχόλησης
Δήμος Καισαριανή ΥΕ Καθαριστές-στριες σχολικών μονάδων

 

Μερικής απασχόλησης Πλήρους απασχόλησης Διδακτικό έτος 2021-2022
15

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 17.08.2021 ΕΩΣ 23.08.2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2_2021

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2_2021