ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ1/2021 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ1/2021 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά οκτώ (8) ατόμων ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Καισαριανής.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_2021_3_29_10_51_42_16137

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 02.12.2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ1_2021

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΟΧ 1.2021

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΟΝΟΓΟΝΕΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ