ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. Σ.Ο.Χ. 1/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

[:el] ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1 2019 ΑΣΕΠ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 5 – ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ -ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ -ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ – ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ – ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ -ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ_26052017

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ     

 

                                                                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ο Δήμος Καισαριανής θα προβεί στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (1) ενός έτους με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος, ενός (1) ατόμου,  για την υλοποίηση του Υποέργου 3 της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Καισαριανής»

   «Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Καισαριανής»

Για το υποέργο 3 «Κοινωνικό Φαρμακείο» θα προσληφθεί

1 άτομο  ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ          

Οι ενδΙαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν , είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Καισαριανής, Βρυούλων 125, Τ.Κ. 16121 Καισαριανή, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοίκησης – Προσωπικού, υπόψη κας Ζ. Πορίχη (τηλ. επικοινωνίας: 213-2010741-775).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες  από  την Δευτέρα 13-5-2019 έως την Τετάρτη 22-5-2019

 

                                                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                                                  ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

[:]