ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ1/2020 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 101 ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.: 69/2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΣΕΠ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ1/2020 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 101 ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.: 69/2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΣΕΠ

 

Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού (Ένα (1) άτομο ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ), με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις “ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ”  στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020”.

ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ1_2020 ΠΕ_ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ