ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ1/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ/ΤΕ ΜΕ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 101 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ1/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ/ΤΕ ΜΕ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 101 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού (Ένα (1) άτομο ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ) , με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., για τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις “ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ , ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ”  στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020”.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ_ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΟΧ1_2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΣΟΧ1_2020 ΠΕ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ