Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α συστήματος 92991) για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΕΚΑ (10) ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ» Προϋπολογισμού: 213.709,66 € (πλέον ΦΠΑ 24%).

psΜΕΛΕΤΗ

psΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 105

psΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 106

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10 ΓΗΠΕΔΑ

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 10 ΓΗΠΕΔΑ

ΨΠ95ΩΕΨ-5Η1 ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 10 ΓΗΠΕΔΑ

psΤΕΥΔ

ΤΕΥΔ

psΟικονομική προσφορά