Αποφάσεις της με αριθμ.1ης 27-01-2020 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 1η

ΑΠΟΦΑΣΗ 1

ΑΠΟΦΑΣΗ 2

ΑΠΟΦΑΣΗ 3

ΑΠΟΦΑΣΗ 4

ΑΠΟΦΑΣΗ 5

ΑΠΟΦΑΣΗ 6

ΑΠΟΦΑΣΗ 7

ΑΠΟΦΑΣΗ 8

ΑΠΟΦΑΣΗ 9

ΑΠΟΦΑΣΗ 10

ΑΠΟΦΑΣΗ 11

ΑΠΟΦΑΣΗ 12

ΑΠΟΦΑΣΗ 13

ΑΠΟΦΑΣΗ 14

ΑΠΟΦΑΣΗ 15

ΑΠΟΦΑΣΗ 16

ΑΠΟΦΑΣΗ 17