Αποφάσεις της με αριθμ 1ης/11.1.2015 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1

ΑΠΟΦΑΣΗ 2

ΑΠΟΦΑΣΗ 3