Αποφάσεις της με αριθμ 1ης/26.1.2017 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΑΤΡΑΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1

ΑΠΟΦΑΣΗ 2

ΑΠΟΦΑΣΗ 3

ΑΠΟΦΑΣΗ 4

ΑΠΟΦΑΣΗ 5

ΑΠΟΦΑΣΗ 6

ΑΠΟΦΑΣΗ 7

ΑΠΟΦΑΣΗ 8

ΑΠΟΦΑΣΗ 9

ΑΠΟΦΑΣΗ 10

ΑΠΟΦΑΣΗ 11

ΑΠΟΦΑΣΗ 12

ΑΠΟΦΑΣΗ 13

ΑΠΟΦΑΣΗ 14

ΑΠΟΦΑΣΗ 15

ΑΠΟΦΑΣΗ 16

ΑΠΟΦΑΣΗ 17

ΑΠΟΦΑΣΗ 18

ΑΠΟΦΑΣΗ 19

ΑΠΟΦΑΣΗ 20

ΑΠΟΦΑΣΗ 21

ΑΠΟΦΑΣΗ 22

ΑΠΟΦΑΣΗ 23

ΑΠΟΦΑΣΗ 24

ΑΠΟΦΑΣΗ 25