Αποφάσεις της με αριθμ 10ης 20-06-2019 συνεδρίασης Δημοτικού συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 127

ΑΠΟΦΑΣΗ 128