Αποφάσεις της με αριθμ 11ης 04-07-2019 συνεδρίασης Δημοτικού συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 129

ΑΠΟΦΑΣΗ 130

ΑΠΟΦΑΣΗ 131