Αποφάσεις της με αριθμ 11ης 19-06-2018 συνεδρίασης Δημοτικού συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΗΡΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 112

ΑΠΟΦΑΣΗ 113

ΑΠΟΦΑΣΗ 114

ΑΠΟΦΑΣΗ 115

ΑΠΟΦΑΣΗ 116

ΑΠΟΦΑΣΗ 117

ΑΠΟΦΑΣΗ 118

ΑΠΟΦΑΣΗ 119

ΑΠΟΦΑΣΗ 120

ΑΠΟΦΑΣΗ 121

ΑΠΟΦΑΣΗ 122

ΑΠΟΦΑΣΗ 123

ΑΠΟΦΑΣΗ 124

ΑΠΟΦΑΣΗ 125

ΑΠΟΦΑΣΗ 126

ΑΠΟΦΑΣΗ 127

ΑΠΟΦΑΣΗ 128

ΑΠΟΦΑΣΗ 129

ΑΠΟΦΑΣΗ 130

ΑΠΟΦΑΣΗ 131

ΑΠΟΦΑΣΗ 132

ΑΠΟΦΑΣΗ 133

ΑΠΟΦΑΣΗ 134

ΑΠΟΦΑΣΗ 135

ΑΠΟΦΑΣΗ 136

ΑΠΟΦΑΣΗ 137

ΑΠΟΦΑΣΗ 138

ΑΠΟΦΑΣΗ 139

ΑΠΟΦΑΣΗ 140

ΑΠΟΦΑΣΗ 141

ΑΠΟΦΑΣΗ 142

ΑΠΟΦΑΣΗ 143

ΑΠΟΦΑΣΗ 144

ΑΠΟΦΑΣΗ 145

ΑΠΟΦΑΣΗ 146

ΑΠΟΦΑΣΗ 147

ΑΠΟΦΑΣΗ 148

ΑΠΟΦΑΣΗ 149

ΑΠΟΦΑΣΗ 150

ΑΠΟΦΑΣΗ 151

ΑΠΟΦΑΣΗ 152

ΑΠΟΦΑΣΗ 153

ΑΠΟΦΑΣΗ 154

ΑΠΟΦΑΣΗ 155

ΑΠΟΦΑΣΗ 156

ΑΠΟΦΑΣΗ 157