Αποφάσεις της με αριθμ 11ης/24.4.2017 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 105

ΑΠΟΦΑΣΗ 104

ΑΠΟΦΑΣΗ 103

ΑΠΟΦΑΣΗ 104

ΑΠΟΦΑΣΗ 102

ΑΠΟΦΑΣΗ 101

ΑΠΟΦΑΣΗ 100

ΑΠΟΦΑΣΗ 99

ΑΠΟΦΑΣΗ 98

ΑΠΟΦΑΣΗ 97

ΑΠΟΦΑΣΗ 96

ΑΠΟΦΑΣΗ 95