Αποφάσεις της με αριθμ 12ης 22-07-2019 συνεδρίασης Δημοτικού συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 132

ΑΠΟΦΑΣΗ 133

ΑΠΟΦΑΣΗ 134