Αποφάσεις της με αριθμ 13ης 01-09-2019 συνεδρίασης Δημοτικού συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 135

ΑΠΟΦΑΣΗ 136