Αποφάσεις της με αριθμ 13ης 19-07-2018 συνεδρίασης Δημοτικού συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 160

ΑΠΟΦΑΣΗ 161

ΑΠΟΦΑΣΗ 162

ΑΠΟΦΑΣΗ 163

ΑΠΟΦΑΣΗ 164

ΑΠΟΦΑΣΗ 165

ΑΠΟΦΑΣΗ 166

ΑΠΟΦΑΣΗ 167

ΑΠΟΦΑΣΗ 168

ΑΠΟΦΑΣΗ 169

ΑΠΟΦΑΣΗ 170

ΑΠΟΦΑΣΗ 171

ΑΠΟΦΑΣΗ 172

ΑΠΟΦΑΣΗ 173

ΑΠΟΦΑΣΗ 174

ΑΠΟΦΑΣΗ 175