Αποφάσεις της με αριθμ 13ης/19.3.2015 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 68

ΑΠΟΦΑΣΗ 69