Αποφάσεις της με αριθμ 13ης/24-5-2017 συνεδρίασης Δημοτικού συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 107

ΑΠΟΦΑΣΗ 108

ΑΠΟΦΑΣΗ 109

ΑΠΟΦΑΣΗ 110

ΑΠΟΦΑΣΗ 111

ΑΠΟΦΑΣΗ 112

ΑΠΟΦΑΣΗ 113

ΑΠΟΦΑΣΗ 114

ΑΠΟΦΑΣΗ 115

ΑΠΟΦΑΣΗ 116

ΑΠΟΦΑΣΗ 117

ΑΠΟΦΑΣΗ 118

ΑΠΟΦΑΣΗ 119

ΑΠΟΦΑΣΗ 120

ΑΠΟΦΑΣΗ 121

ΑΠΟΦΑΣΗ 122

ΑΠΟΦΑΣΗ 123

ΑΠΟΦΑΣΗ 124

ΑΠΟΦΑΣΗ 125

ΑΠΟΦΑΣΗ 126

ΑΠΟΦΑΣΗ 127