Αποφάσεις της με αριθμ 14ης 11-09-2019 συνεδρίασης Δημοτικού συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 137

ΑΠΟΦΑΣΗ 139

ΑΠΟΦΑΣΗ 140

ΑΠΟΦΑΣΗ 141

ΑΠΟΦΑΣΗ 142

ΑΠΟΦΑΣΗ 143

ΑΠΟΦΑΣΗ 144

ΑΠΟΦΑΣΗ 145

ΑΠΟΦΑΣΗ 146

ΑΠΟΦΑΣΗ 147

ΑΠΟΦΑΣΗ 148

ΑΠΟΦΑΣΗ 149

ΑΠΟΦΑΣΗ 150

ΑΠΟΦΑΣΗ 151

ΑΠΟΦΑΣΗ 152

ΑΠΟΦΑΣΗ 153

ΑΠΟΦΑΣΗ 154

ΑΠΟΦΑΣΗ 155

ΑΠΟΦΑΣΗ 156

ΑΠΟΦΑΣΗ 157

ΑΠΟΦΑΣΗ 158

ΑΠΟΦΑΣΗ 159

ΑΠΟΦΑΣΗ 160

ΑΠΟΦΑΣΗ 161

ΑΠΟΦΑΣΗ 162

ΑΠΟΦΑΣΗ 163

ΑΠΟΦΑΣΗ 164

ΑΠΟΦΑΣΗ 165

ΑΠΟΦΑΣΗ 166

ΑΠΟΦΑΣΗ 167

ΑΠΟΦΑΣΗ 168

ΑΠΟΦΑΣΗ 169

ΑΠΟΦΑΣΗ 170