Αποφάσεις της με αριθμ 14ης 12-09-2018 συνεδρίασης Δημοτικού συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 176

ΑΠΟΦΑΣΗ 177

ΑΠΟΦΑΣΗ 178

ΑΠΟΦΑΣΗ 179

ΑΠΟΦΑΣΗ 180

ΑΠΟΦΑΣΗ 181

ΑΠΟΦΑΣΗ 182

ΑΠΟΦΑΣΗ 183

ΑΠΟΦΑΣΗ 184

ΑΠΟΦΑΣΗ 185

ΑΠΟΦΑΣΗ 186

ΑΠΟΦΑΣΗ 187

ΑΠΟΦΑΣΗ 188

ΑΠΟΦΑΣΗ 189

ΑΠΟΦΑΣΗ 190

ΑΠΟΦΑΣΗ 191

ΑΠΟΦΑΣΗ 192

ΑΠΟΦΑΣΗ 193

ΑΠΟΦΑΣΗ 194