Αποφάσεις της με αριθμ 14ης/15.6.2016 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 128

ΑΠΟΦΑΣΗ 129

ΑΠΟΦΑΣΗ 130

ΑΠΟΦΑΣΗ 131

ΑΠΟΦΑΣΗ 132