Αποφάσεις της με αριθμ 14ης/26.3.2015 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 70

ΑΠΟΦΑΣΗ 71

ΑΠΟΦΑΣΗ 72

ΑΠΟΦΑΣΗ 73

ΑΠΟΦΑΣΗ 74

ΑΠΟΦΑΣΗ 75

ΑΠΟΦΑΣΗ 76

ΑΠΟΦΑΣΗ 77

ΑΠΟΦΑΣΗ 78

ΑΠΟΦΑΣΗ 79

ΑΠΟΦΑΣΗ 80

ΑΠΟΦΑΣΗ 81

ΑΠΟΦΑΣΗ 82

ΑΠΟΦΑΣΗ 83

ΑΠΟΦΑΣΗ 84

ΑΠΟΦΑΣΗ 85

ΑΠΟΦΑΣΗ 86

ΑΠΟΦΑΣΗ 87

ΑΠΟΦΑΣΗ 88

ΑΠΟΦΑΣΗ 89

ΑΠΟΦΑΣΗ 90

ΑΠΟΦΑΣΗ 91

ΑΠΟΦΑΣΗ 92

ΑΠΟΦΑΣΗ 93

ΑΠΟΦΑΣΗ 94