Αποφάσεις της με αριθμ 14ης/31-5-2017 συνεδρίασης Δημοτικού συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 128

ΑΠΟΦΑΣΗ 129

ΑΠΟΦΑΣΗ 130

ΑΠΟΦΑΣΗ 131