Αποφάσεις της με αριθμ 15ης 15-09-2019 συνεδρίασης Δημοτικού συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 171