Αποφάσεις της με αριθμ 15ης/6.7.2016 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 133

ΑΠΟΦΑΣΗ 134

ΑΠΟΦΑΣΗ 135

ΑΠΟΦΑΣΗ 136

ΑΠΟΦΑΣΗ 137

ΑΠΟΦΑΣΗ 138

ΑΠΟΦΑΣΗ 139

ΑΠΟΦΑΣΗ 140

ΑΠΟΦΑΣΗ 141

ΑΠΟΦΑΣΗ 142

ΑΠΟΦΑΣΗ 143

ΑΠΟΦΑΣΗ 144

ΑΠΟΦΑΣΗ 145

ΑΠΟΦΑΣΗ 146

ΑΠΟΦΑΣΗ 147

ΑΠΟΦΑΣΗ 148

ΑΠΟΦΑΣΗ 149

ΑΠΟΦΑΣΗ 150