Αποφάσεις της με αριθμ 16ης 23-09-2019 συνεδρίασης Δημοτικού συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 172

ΑΠΟΦΑΣΗ 173

ΑΠΟΦΑΣΗ 174

ΑΠΟΦΑΣΗ 175

ΑΠΟΦΑΣΗ 176

ΑΠΟΦΑΣΗ 177

ΑΠΟΦΑΣΗ 178

ΑΠΟΦΑΣΗ 179

ΑΠΟΦΑΣΗ 180

ΑΠΟΦΑΣΗ 181