Αποφάσεις της με αριθμ 16ης/04-7-2017 συνεδρίασης Δημοτικού συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 151

ΑΠΟΦΑΣΗ 152