Αποφάσεις της με αριθμ 16ης/15.7.2016 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 151

ΑΠΟΦΑΣΗ 152