Αποφάσεις της με αριθμ 17ης 16-10-2018 συνεδρίασης Δημοτικού συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 196

ΑΠΟΦΑΣΗ 197

ΑΠΟΦΑΣΗ 198

ΑΠΟΦΑΣΗ 199

ΑΠΟΦΑΣΗ 200

ΑΠΟΦΑΣΗ 201

ΑΠΟΦΑΣΗ 202

ΑΠΟΦΑΣΗ 203

ΑΠΟΦΑΣΗ 204

ΑΠΟΦΑΣΗ 205

ΑΠΟΦΑΣΗ 206

ΑΠΟΦΑΣΗ 207

ΑΠΟΦΑΣΗ 208

ΑΠΟΦΑΣΗ 209

ΑΠΟΦΑΣΗ 210

ΑΠΟΦΑΣΗ 211

ΑΠΟΦΑΣΗ 212

ΑΠΟΦΑΣΗ 213

ΑΠΟΦΑΣΗ 214

ΑΠΟΦΑΣΗ 215

ΑΠΟΦΑΣΗ 216

ΑΠΟΦΑΣΗ 217

ΑΠΟΦΑΣΗ 218

ΑΠΟΦΑΣΗ 219