Αποφάσεις της με αριθμ 17ης/10-7-2017 συνεδρίασης Δημοτικού συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 153

ΑΠΟΦΑΣΗ 154

ΑΠΟΦΑΣΗ 155

ΑΠΟΦΑΣΗ 156

ΑΠΟΦΑΣΗ 157

ΑΠΟΦΑΣΗ 158

ΑΠΟΦΑΣΗ 159

ΑΠΟΦΑΣΗ 160

ΑΠΟΦΑΣΗ 161

ΑΠΟΦΑΣΗ 162

ΑΠΟΦΑΣΗ 163

ΑΠΟΦΑΣΗ 164

ΑΠΟΦΑΣΗ 165

ΑΠΟΦΑΣΗ 166

ΑΠΟΦΑΣΗ 167

ΑΠΟΦΑΣΗ 168

ΑΠΟΦΑΣΗ 169

ΑΠΟΦΑΣΗ 170

ΑΠΟΦΑΣΗ 171

ΑΠΟΦΑΣΗ 172

ΑΠΟΦΑΣΗ 173

ΑΠΟΦΑΣΗ 174

ΑΠΟΦΑΣΗ 175

ΑΠΟΦΑΣΗ 176

ΑΠΟΦΑΣΗ 177

ΑΠΟΦΑΣΗ 178

ΑΠΟΦΑΣΗ 179