Αποφάσεις της με αριθμ 18ης 03-10-2019 συνεδρίασης Δημοτικού συμβουλίου

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 18η

ΑΠΟΦΑΣΗ 183

ΑΠΟΦΑΣΗ 184

ΑΠΟΦΑΣΗ 185

ΑΠΟΦΑΣΗ 186

ΑΠΟΦΑΣΗ 187

ΑΠΟΦΑΣΗ 188

ΑΠΟΦΑΣΗ 189

ΑΠΟΦΑΣΗ 190

ΑΠΟΦΑΣΗ 191

ΑΠΟΦΑΣΗ 192