Αποφάσεις της με αριθμ 18ης 06-11-2018 συνεδρίασης Δημοτικού συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 220

ΑΠΟΦΑΣΗ 221

ΑΠΟΦΑΣΗ 222

ΑΠΟΦΑΣΗ 223