Αποφάσεις της με αριθμ 18ης/26-7-2017 συνεδρίασης Δημοτικού συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 180

ΑΠΟΦΑΣΗ 181

ΑΠΟΦΑΣΗ 182

ΑΠΟΦΑΣΗ 183

ΑΠΟΦΑΣΗ 184

ΑΠΟΦΑΣΗ 185

ΑΠΟΦΑΣΗ 186

ΑΠΟΦΑΣΗ 187