Αποφάσεις της με αριθμ 18ης/8.9.2016 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 169

ΑΠΟΦΑΣΗ 170