Αποφάσεις της με αριθμ 19ης/12-9-2017 συνεδρίασης Δημοτικού συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΨΗΦΙΣΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ-210

ΑΠΟΦΑΣΗ-209

ΑΠΟΦΑΣΗ-208

ΑΠΟΦΑΣΗ-207

ΑΠΟΦΑΣΗ-203

ΑΠΟΦΑΣΗ-206

ΑΠΟΦΑΣΗ-205

ΑΠΟΦΑΣΗ-204

ΑΠΟΦΑΣΗ-202

ΑΠΟΦΑΣΗ-200

ΑΠΟΦΑΣΗ-201

ΑΠΟΦΑΣΗ 190

ΑΠΟΦΑΣΗ 191

ΑΠΟΦΑΣΗ 192

ΑΠΟΦΑΣΗ 193

ΑΠΟΦΑΣΗ 194

ΑΠΟΦΑΣΗ 195

ΑΠΟΦΑΣΗ 196

ΑΠΟΦΑΣΗ 197

ΑΠΟΦΑΣΗ 198

ΑΠΟΦΑΣΗ 199