Αποφάσεις της με αριθμ 19ης/15.9.2016 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΑΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 171

ΑΠΟΦΑΣΗ 172

ΑΠΟΦΑΣΗ 173

ΑΠΟΦΑΣΗ 174

ΑΠΟΦΑΣΗ 175

ΑΠΟΦΑΣΗ 176

ΑΠΟΦΑΣΗ 177

ΑΠΟΦΑΣΗ 178

ΑΠΟΦΑΣΗ 179

ΑΠΟΦΑΣΗ 180

ΑΠΟΦΑΣΗ 181

ΑΠΟΦΑΣΗ 182

ΑΠΟΦΑΣΗ 183

ΑΠΟΑΦΣΗ 184

ΑΠΟΦΑΣΗ 185

ΑΠΟΦΑΣΗ 186