Αποφάσεις της με αριθμ 20ης/17.10.2016 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 187

ΑΠΟΦΑΣΗ 188

ΑΠΟΦΑΣΗ 189

ΑΠΟΦΑΣΗ 190

ΑΠΟΦΑΣΗ 191

ΑΠΟΦΑΣΗ 192

ΑΠΟΦΑΣΗ 193