Αποφάσεις της με αριθμ 19ης/28.5.2015 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 121

ΑΠΟΦΑΣΗ 122

ΑΠΟΦΑΣΗ 123

ΑΠΟΦΑΣΗ 124

ΑΠΟΦΑΣΗ 125

ΑΠΟΦΑΣΗ 126

ΑΠΟΦΑΣΗ 127

ΑΠΟΦΑΣΗ 128

ΑΠΟΦΑΣΗ 129

ΑΠΟΦΑΣΗ 130

ΑΠΟΦΑΣΗ 131

ΑΠΟΦΑΣΗ 132

ΑΠΟΦΑΣΗ 133