Αποφάσεις της με αριθμ 2ης 28-02-2018 συνεδρίασης Δημοτικού συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 42

ΑΠΟΦΑΣΗ 43

ΑΠΟΦΑΣΗ 44

ΑΠΟΦΑΣΗ 45

ΑΠΟΦΑΣΗ 46

ΑΠΟΦΑΣΗ 47

ΑΠΟΦΑΣΗ 48

ΑΠΟΦΑΣΗ 49

ΑΠΟΦΑΣΗ 50

ΑΠΟΦΑΣΗ 51

ΑΠΟΦΑΣΗ 52

ΑΠΟΦΑΣΗ 53

ΑΠΟΦΑΣΗ 54

ΑΠΟΦΑΣΗ 55

ΑΠΟΦΑΣΗ 56

ΑΠΟΦΑΣΗ 57

ΑΠΟΦΑΣΗ 58

ΑΠΟΦΑΣΗ 59

ΑΠΟΦΑΣΗ 60

ΑΠΟΦΑΣΗ 61