Αποφάσεις της με αριθμ 2ης/18.1.2016 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 26

ΑΠΟΦΑΣΗ 27