Αποφάσεις της με αριθμ 20ης/28-9-2017 συνεδρίασης Δημοτικού συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 211

ΑΠΟΦΑΣΗ 212

ΑΠΟΦΑΣΗ 213

ΑΠΟΦΑΣΗ 214

ΑΠΟΦΑΣΗ 215

ΑΠΟΦΑΣΗ 216

ΑΠΟΦΑΣΗ 217

ΑΠΟΦΑΣΗ 218

ΑΠΟΦΑΣΗ 219

ΑΠΟΦΑΣΗ 220

ΑΠΟΦΑΣΗ 221

ΑΠΟΦΑΣΗ 222