Αποφάσεις της με αριθμ 22ης 06-12-2018 συνεδρίασης Δημοτικού συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 259

ΑΠΟΦΑΣΗ 260

ΑΠΟΦΑΣΗ 261

ΑΠΟΦΑΣΗ 262

ΑΠΟΦΑΣΗ 263

ΑΠΟΦΑΣΗ 264

ΑΠΟΦΑΣΗ 265

ΑΠΟΦΑΣΗ 266

ΑΠΟΦΑΣΗ 267