Αποφάσεις της με αριθμ 22ης/19-10-2017 συνεδρίασης Δημοτικού συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΨΗΦΙΣΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 224

ΑΠΟΦΑΣΗ 225

ΑΠΟΦΑΣΗ 226

ΑΠΟΦΑΣΗ 227

ΑΠΟΦΑΣΗ 228

ΑΠΟΦΑΣΗ 229

ΑΠΟΦΑΣΗ 230

ΑΠΟΦΑΣΗ 231

ΑΠΟΦΑΣΗ 232

ΑΠΟΦΑΣΗ 233

ΑΠΟΦΑΣΗ 234

ΑΠΟΦΑΣΗ 235

ΑΠΟΦΑΣΗ 236

ΑΠΟΦΑΣΗ 237

ΑΠΟΦΑΣΗ 238

ΑΠΟΦΑΣΗ 239