Αποφάσεις της με αριθμ 22ης/3.11.2016 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 213

ΑΠΟΦΑΣΗ 214